Disclaimer


Free Online Marketing
Dorpsdijk 150 A
3161, CE Rhoon
Nederland

Website disclaimer

Deze website is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op deze website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Free Online Marketing streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Free Online Marketing geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van Free Online Marketing kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Free online Marketing aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Free Online Marketing op de website gepubliceerde informatie.

Alhoewel Free Online Marketing links naar andere internetdomeinen heeft geplaatst met het doel om zijn bezoekers meer informatie te kunnen bieden, heeft Free Online Marketing geen invloed op de verstrekte informatie op deze externe links. Vandaar dat Free Online Marketing. zich uitdrukkelijk distantieert van de inhoud van deze externe links. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Free Online Marketing.

Hoewel Free Online Marketing ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Free Online Marketing geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Free Online Marketing wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.